Category Archives: Uncategorized

Αγαπητοί Πελάτες/Συνεργάτες

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με βάση το περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Διάταγμα του 2022 που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023, καθορίζεται ο εθνικός κατώτατος μισθός. Σύμφωνα με το εν λόγω Διάταγμα:

α) Κάθε εργοδοτούμενος ο οποίος/ η οποία εργάζεται με πλήρη απασχόληση πρέπει να λαμβάνει αρχικό μηνιαίο μισθό ο οποίος να ανέρχεται τουλάχιστον στα €885 ακαθάριστα και μετά από 6μηνη συνεχή περίοδο απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη, ο μισθός αυτός να αυξάνεται τουλάχιστον στα €940 ακαθάριστα.

β) Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων είναι αυτό που ίσχυε κατά την έκδοση του εν λόγω Διατάγματος, σύμφωνα με συλλογική σύμβαση, συμφωνία ή πρακτική.

γ) Oι διατάξεις του εν λόγω Διατάγματος δεν εφαρμόζονται στους οικιακούς εργαζόμενους, στους εργάτες γεωργοκτηνοτροφίας και στους εργαζόμενους στη ναυτιλία, καθώς και για εργαζόμενους για τους οποίους εφαρμόζεται το περί Κατωτάτων Μισθών στη Ξενοδοχειακή Βιομηχανία Διάταγμα του 2020.

δ) Σημειώνεται ότι, θεσμοθετείται μηχανισμός αναπροσαρμογής ο οποίος τίθεται σε ισχύ για την πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος του Διατάγματος, την 1η Ιανουαρίου 2024 και εφεξής θα τίθεται σε εφαρμογή κάθε 2 χρόνια.
Παρακαλώ όπως επικοινωνήσετε με την κ. Χριστίνα Χριστοδούλου στο +357 97863433 ή στο email: [email protected] για οτιδήποτε χρειαστείτε σχετικά με το πιο πάνω θέμα

Dear Clients and Associates,
We will like to inform you that the national minimum wage is determined by the Minimum Wage Order of 2022 which came into force on January 1, 2023. According to the Order:
a) Every employee who works full-time must receive an initial monthly wage of at least €885 gross and after a 6-month continuous period of employment with the same employer, this wage must increase to at least €940 gross.
b) The working hours of the employees must be those that were applied at the time that the Order came into force, as determined either by collective agreement, or by a written agreement between the employer and the employee.

c) The provisions of this Order do not apply to domestic workers, the workers in agricultural and animal farming workers and seamen, as well as to workers to whom the Minimum Wages in the Hotel Industry Order of 2020 applies.

d) Α readjustment mechanism is instituted and it will be operating every two years, beginning from 2024.
Please contact Ms. Christina Christodoulou at +357 97863433 or email: [email protected] if you have any inquiries regarding the above matter.

Έναρξη Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη»

Αγαπητοί μας πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις ακόλουθες σημαντικές αλλαγές που θα εφαρμοσθούν από την 13ην Σεπτεμβρίου 2021 σε σχέση με τις Κοινωνικές Ασφαλίσεις και εγγραφή νέων υπαλλήλων – εργοδοτών ,

Οι βασικές τροποποιήσεις που θα ισχύσουν είναι

1. Η αίτηση εγγραφής εργοδότη υποβάλλεται το αργότερο μία (1) μέρα πριν την ημερομηνία που ο αιτητής αναμένεται να καταστεί εργοδότης.

2. Κάθε εργοδότης γνωστοποιεί στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την κάθε πρόσληψη μισθωτού το αργότερο μία (1) μέρα πριν την πρόσληψη.
Σημειώνεται ότι η γνωστοποίηση των νέων προσλήψεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».
Στην εν λόγω ιστοσελίδα
https://ergani.mlsi.gov.cy.

έχουν αναρτηθεί σχετικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας και τους όρους χρήσης του Συστήματος.
Επισημαίνεται ότι από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021 καταργείται η έκδοση και χρήση της «ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ», το γνωστό τρίπτυχο.
3. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί μητρώο προσλήψεων, στο οποίο θα πρέπει καταχωρίζει, κατά σειρά ημερομηνίας πρόσληψης, προσωπικά στοιχεία για κάθε μισθωτό (αύξοντα αριθμό, ονοματεπώνυμο, Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας, Αριθμό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερομηνία πρόσληψης και ημερομηνία έναρξης της απασχόλησης).

4. Επιπρόσθετα, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει καθορίσει Λειτουργούς Επικοινωνίας σε κάθε Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για περαιτέρω πληροφορίες και βοήθεια, εάν χρειαστεί. Ο κατάλογος των Λειτουργών Επικοινωνίας έχει, επίσης, αναρτηθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για οποιεσδήποτε Διευκρινήσεις.

Company’s Annual Return (HE32)-Changes

The Companies Law (Cap.113) has recently been amended to provide for the imposition of administrative fines for the late submission of the Company’s Annual Return (HE32). The new charges will be effective from 18 December 2019.
Based on the latest legislative changes applicable as from 18 December 2019, an increase in administrative fines for late submission of a Company’s annual return is imposed, as follows:

• €50 one-off, plus
• €1 for each overdue day during the first 6 months,
• €2 for each day after the first 6 months with a maximum fine of €500.

Regarding the Annual Reports (HE32) from 2018 and backwards should be submitted by 18 December 2019 (the day the new charges will apply). Otherwise, the new charges will apply.
The Annual Report (HE32) is prepared and a copy thereof is submitted for registration to the Registrar of Companies within twenty-eight (28) days of its drafting date. (e.g. the Annual Report (HE32) dated 31 December 2019 should be submitted by 28 January 2020).
It is important for all companies to have up-to-date audited financial statements to be filed together with the annual return in order to avoid penalties. It should also be reminded that it is good practice for AGMs to take place in Cyprus ensuring attendance of all interested parties.

Σχέδιο Προστασίας της Κύριας Κατοικίας («Σχέδιο Εστία»)

1. Βασικές αρχές του Σχεδίου Εστία
Το Σχέδιο Εστία ή Σχέδιο αφορά Πιστωτικές Διευκολύνσεις οι οποίες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως αυτά παρουσιάζονται πιο κάτω.
Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλες οι Κυπριακές Τράπεζες και Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων που θα υπογράψουν το σχετικό Μνημόνιο Συναντίληψης με την Κυβέρνηση.
2. Βασικές πρόνοιες και προϋποθέσεις
Κριτήρια και προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο:
(α) Οι Πιστωτικές Διευκολύνσεις που κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 ήταν Μη Εξυπηρετούμενες.
(β) Η Αγοραία Αξία της Κύριας Κατοικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (€350.000), όπως αυτή θα προκύψει από την/τις εκτίμηση/εις που θα διεξαχθούν.
3. Εισοδηματικά κριτήρια Αιτητών:
Το συνολικό Οικογενειακό Εισόδημα του Αιτητή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα ακόλουθα για κάθε έκαστο ημερολογιακό έτος 2017 και 2018:
1. τις €60.000 για οικογένεια με τουλάχιστον τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα;
2. τις €55.000 για οικογένεια με τρία εξαρτώμενα τέκνα;
3. τις €50.000 για οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα;
4. τις €45.000 για οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο;
5. τις €35.000 για οικογένεια χωρίς εξαρτώμενα τέκνα;
6. τις €20.000 για μονήρη νοικοκυριά.
Νοείται περαιτέρω ότι, τα παραπάνω ισχύουν και για μονογονεϊκές οικογένειες.
Ο Αιτητής θα δικαιούται να συμμετέχει στο Σχέδιο, νοουμένου ότι θα παρέχεται εξασφάλιση υπό μορφή πρώτης σε σειρά προτεραιότητας υποθήκης και/ή πρώτης σε σειρά προτεραιότητας υποθήκης και συνεχόμενων αυτής σε σειρά υποθηκών επί της Κύριας Κατοικίας ή εκχώρησης του αγοραπωλητηρίου εγγράφου για την αγορά της Κύριας Κατοικίας ή σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης για την Κύρια Κατοικία.

4. Οφειλέτης Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας
Ο Αιτητής που εγκρίνεται για ένταξη στο Σχέδιο και συμφωνεί να αναλαμβάνει την αποπληρωμή του Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας θα θεωρείται ο Οφειλέτης Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας.
Η διάρκεια αποπληρωμής δεν θα ξεπερνά τα είκοσι-πέντε (25) έτη και θα συναρτάται με την ηλικία του Αιτητή. Αν κάποιος Αιτητής έχει ηλικία μεγαλύτερη των 65 ετών, η διάρκεια αποπληρωμής θα είναι 5 έτη.
5. Επιτόκιο Αναδιαρθρωμένου Δανείου Κύριας Κατοικίας
Το επιτόκιο για τα πρώτα επτά (7) χρόνια αποπληρωμής θα είναι κυμαινόμενο, βασιζόμενο στο Euribor έξι (6) Μηνών, πλέον περιθωρίου δυόμιση (2,5) ποσοστιαίων μονάδων. Το συνολικό επιτόκιο (Euribor 6 Μηνών + περιθώριο) δεν μπορεί να ξεπερνά το τρεισήμισι τοις εκατό (3,5%)ετησίως. Το επιτόκιο για την υπόλοιπη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου, θα είναι κυμαινόμενο, βασιζόμενο στο Euribor έξι (6) Μηνών πλέον περιθωρίου δύο (2) ποσοστιαίων μονάδων. Σε περίπτωση όπου το σχετικό Euribor είναι κάτω από το μηδέν, τότε το Euribor θα θεωρείται μηδέν για σκοπούς υπολογισμού του συνολικού επιτοκίου.
6. Διαδικασία ένταξης στο Σχέδιο Εστία και χρονοδιάγραμμα
Διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στο Σχέδιο Εστία και προσκόμιση δικαιολογητικών εγγράφων από τον Αιτητή.
Ο Αιτητής συμπληρώνει και υποβάλλει στη Συμμετέχουσα, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και πληροφορίες όπως παρουσιάζονται στο Μνημόνιο Συναντίληψης, εντός της χρονικής περιόδου υποβολής αιτήσεων από 2 Σεπτεμβρίου 2019 μέχρι 15 Νοεμβρίου 2019.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για την αίτηση σας να ενταχθείτε στο “Σχέδιο Εστία” είμαστε στην διάθεση σας

Cyprus changes its rules for passport for investment scheme

The Cyprus government introduced significant new economic & procedural changes to the Cyprus Citizenship by Investment Program, by which investors obtain the Cyprus citizenship. The main objective of the changes is to encourage the creation of an eco-system for business innovation as well as to facilitate the creation of finance for affordable housing through the mandatory contribution to the Cyprus Land Development Corporation. The changes also aim to encourage investment in the shipping sector, as well as promote research & development activities & fund housing schemes. The main changes, are as follows:
• An obligatory donation of €75,000 to the Foundation for Research and Innovation, in order to promote entrepreneurship in Cyprus. An obligation that can be waived under certain conditions, ie where the investor shall invest in an innovative business which has acquired a relevant certificate by the ministry of finance or in a certified social company . The mandatory donation is also waived where the applicant has made an investment under the criterion “Buy or Set Up or Participation in Cypriot Businesses and Companies” amounting to at least 20% of the investment cost of the prerequisite amount (ie € 400,000 ) to a company operating in the primary sector of the economy or in the secondary sector of the economy, or in one of the fields of research and technology, education, health, and renewable energy.
• An obligatory donation of €75000 to the Cyprus Land Development Corporation, in order to implement affordable housing policies.
• The inclusion of investments in the shipping sector will be now included in the eligible investments, based on specific measurable criteria.
• The inclusion of investment in Registered Alternative Investment Funds in the eligible investments, as well as the possibility for these Organisations to invest up to € 200,000 in Cyprus Stock Exchange’s secondary market.
• In the case of residential units already used for the purposes of the Investment programme and are now reused under the same Programme, the provision stipulating that if the applicant has made investments in a residential unit (s) on the basis of criterion “Investments in Real Estate, Development and Infrastructure Projects” is not required to purchase another permanent private dwelling in the Republic of Cyprus if at least one of these dwellings is worth at least € 500,000 will be valid provided that the 3 total investment, including privately owned, is at least € 2.5 million.
• An applicant will now have to maintain his/her investment for 5 years from the date of naturalization, instead of the previous 3 years which was previously the case.
• Applicants will now have the right to change their investments during the 5-year period, provided prior consent is obtained from the Ministry of Finance.
• Where the investment relates to the purchase of real estate or property as well as in the case of a property used as a permanent residency the following will be required:
1. a planning permission issued by the Department of Town Planning and Housing in accordance with the Town and Planning Act (Ν. 90/1972)
2. a completion certificate signed by the architect of the project. When a property is under construction, 5% of the total value of the property should be maintained in a special account or a 5% bank guarantee should be issued in favour of the buyer.
3. In cases where there is a mortgage on the property, a bank waiver must be obtained, confirming the waiver of any rights upon receipt of payment for the mortgage shall be required.
• The main applicant should hold a valid Schengen visa (in case that a visa is required to enter European Union member states). The same applies for the investor’s adult family members that are eligible to apply for the acquisition of the Cypriot citizenship. A Schengen Visa is issued by any of 21 EU countries, plus Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein, which enables its holder to move freely in the Schengen Area.Holding such a visa means that the applicant has been checked by all Schengen area countries and that none of them has rejected him before.
• An applicant who has applied for the acquisition of citizenship in any other Member State of the European Union and has been rejected will not be entitled to acquire Cypriot citizenship within the framework of the Cyprus Investment Programme.
• Reaffirmation that thee applicant should be in possession of a residence permit in the Republic of Cyprus for at least six months prior to naturalization as a Cypriot citizen.If the applicant does not already hold a residence permit, he will be able to apply for an immigration permit, on the basis of Regulation 6 (2) of the Aliens and Immigration Laws, at the same time as submitting the application for Naturalization, but be a holder of an immigration permit for a period of at least six months prior to naturalization as a Cypriot citizen.
• An Annual Implementation Report that includes the number of naturalizations, nationality of the applicants and the sector in which the investments were made will be prepared for the sake of transparency and correct information.
• Reaffirmation of the ban on the advertising of the Investment Programmes in public places and on the Internet, with particular emphasis on the visibility of the Cypriot passport and the symbols of the Republic and the EU.

The changes are expected to be in force in the upcoming months by the Ministry of Interior. The main objective of the changes is to enhancing trustworthiness and efficiency of the Cyprus Investment Programme as well as widening the investment opportunities with goal of benefitting the economy of Cyprus.

The team of G.P. AuditWorld is ready to assist you regarding the above issue. Let’s talk.

G.P. Auditworld Ltd Payment Alert 1/2019

Dear customers,
Kindly be informed that all Cyprus registered companies irrespective of their year of registration are required to pay the Annual Government Levy of €350. The Levy is payable to the Registrar of Companies by 30 June of each year.
If the Levy is not paid by the due date, the penalties are imposed as follows:
– If the Levy is delayed and paid by 31 August – €385 (penalty of 10%)
– If the Levy is delayed and paid by 1 September – € 490 (the penalty increases to 40%)
Please contact us if you required any assistance with the payment of the Government Levy.

Αγαπητοί πελάτες,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου (το αργότερο) θα πρέπει να καταβληθεί το ετήσιο τέλος εταιρίας για το 2019.

Καθυστέρηση στην πληρωμή του Ετήσιου Έτους έχει σαν αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου ως ακολούθως :
– Αν πληρωθεί μέχρι 31 Αυγούστου – €385 (10% πρόστιμο)
– Αν πληρωθεί μετά την 1 Σεπτεμβρίου – €490 (40% πρόστιμο)

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή μπορεί να γίνει από εσάς μέσω της JCC ή μέσω του γραφείου μας με τους ακόλουθους τρόπους :
– Μεταφορά του ποσού πληρωμής στον Τραπεζικό Λογαριασμό του γραφείου μας.
– Μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

Παραμένουμε στην διάθεση σας για το πιο πάνω θέμα.

G.P. Auditworld Ltd Tax Alert 2/2019

 

Cyprus Commissioner of Taxation Clarifications – National Health Insurance System (NHIS)

 

The Cyprus Commissioner of Taxation in Cyprus provided clarifications in regards to the National Health Insurance System (NHIS) contributions, which came into effect on the 1st of March 2019.

 

Please find below an unofficial translation of the clarifications provided.

 

·         Directors and Secretary

Individual directors and secretaries (irrespective of their tax residency) are considered persons holding an office in a company and, therefore, their remuneration (actual or deemed) is subject to the NHIS. The responsible person for withholding the relevant contributions is the company which will need to withhold the contributions from the officers but at the same time pay its portion as an employer.

The above covers Cyprus tax resident individuals but also non-resident individuals being directors to Cyprus companies earning directors’ fees/remuneration.

 

·         Cyprus tax residents and non-domiciled

Cyprus tax resident and non-domiciled individuals are not exempt from the NHIS contributions. Consequently, such individuals are subject to the NHIS not only on their employment income but also on their word wide income such us foreign pensions, dividends, interest and rental income.

 

·         Profit from disposal of securities

The profit from the disposal of securities will be subject to the NHIS if such profit will be considered as trading profit.

 

·         Exempt income

The following are exempt from the NHIS contributions:

–          Income which is exempt under the Cyprus Tonnage Tax Regime i.e. dividends from qualifying shipping activities;

–          Income from preserved buildings;

–          Income associated with the United Nations

–          Income of individuals which are insured in another EU Member State (A1/S1 certificate should be submitted)

 

·         Public bodies and companies paying rents           

Public bodies and companies paying rents to individuals are obliged to withholding the relevant NHIS contributions on behalf of the individual landlords.

 

·         Article 5 of the Income Tax Law, as amended

The NHIS contributions are applied on the sources of income mentioned in Article 5 of the Income Tax Law, as amended.   The tax exemptions provided under the Income Tax Law, as amended, are ignored for NHIS purposes.

 

Below is a list of sources of income included in Article 5:

–          Profits or other benefits from trading activities

–          Holding of an office (directorships and secretaries)

–          Employment income and benefits in kind

–          Interest and dividends (including deemed dividends)

–          Pensions, including overseas pensions

–          Amounts of income payable in accordance with a court decision or in accordance with a term included in a will or agreement, as well as an annuity;

–          Rents, royalties, remuneration or other profits arising from property, including the value of the owner’s benefit

–          Trading goodwill

–          9% deemed benefit relating to interest free financial assistance provided by companies to shareholders/directors.

 

·         1/6th Restriction

The NHIS contributions are subject to the 1/6 restriction applicable to individuals for income tax purposes.

 

The Taxation Department of G.P. AuditWorld Ltd is at your disposal for any inquires or additional information you might request in regards to the above matter.